محل تبلیغات شما

روشهاي ايجاد شادابي ونشاط در مدرسه وايجاد انگيزه در دانش اموزان


االف)معلمين ب)دانش آموزان ج) محيط مدرسه د)برنامه ريزي ه)انجمن اولياءومربيان:انجمن اولياءومربيان به مثابه پلي است که بين خانه و مدرسه ايجاد شده و نقش ارزنده آن مسلم و مشخص است .اين نکته حائز اهميت است که براي داشتن مدرسه اي سالم ،مطلوب و شاد بايد به تمامي عوامل و اجزاي تشکيل دهنده آن پرداخت .  


 


معلم شاد و با روحيه : 


معلم آهنگ و فضا و جو کلاس درس را تنظيم و برقرار مي سازد . چنانچه قرار باشد که روح دانش آموزپرورش و رشد يابد بايد اين روند از روح معلم آغاز گردد. حال چنانچه روح معلم افسرده و ناتوان باشد ،شانس ناچيزي براي تقويت و مراقبت از روح دانش آموزان وجود خواهد داشت .معلماني که حضور توانمند خود را هر روز در کلاس درس نمي توانند ارائه نمايند ،آنان از لحاظ انتقال فکر با دانش آموزان هماهنگ نيستند و جهت پا سخگويي به نيازهاي دانش آموزان آمادگي ندارند.هر معلم بايد با توجه به هر گونه نقص در درک و دريافت دانش آموز نه بعنوان نقصي در تدريس خود توجه نمايد و تلاشي کند تا در خود توانايي کشف روشهاي جديد را به وجود آورد.معلم بايد اين امکان را داشته باشد تا بهترين روش ممکنه را انتخاب کند.توانايي در کشف روشهاي جديد،عدم وابستگي کورکورانه به يک روش و رد کردن ساير روشها را ،مدنظر قرار دهد.اگردانش آموزان آگاه شوند که چه بايد بخوانند ؟چرا بايد بخوانند؟اين درسي که ميخوانند چه منفعتي در آينده نزديک و آينده دور براي آنها دارد؟مورد کاربرد اين درس در جامعه کجاست؟وچگونه مورد استفاده واقع مي شود؟اهداف براي شان روشن ميگردد.باکسب اين اطلاعات است که دانش آموز رغبت پيدا مي نما يد و درس براي او جالب و دلپذير مي شود.هردرسي در ميان درسها از اهميت ويژه اي برخوردار است و اگر شاگرد به ارزش آن درس آگاه گرددآن درس برايش معني دارتر مي شود.


يک شرط اساسي:


پيش از آنکه به بيان اين شرط بپردازيم بايد توجه داشت که اصولاً همه معلمان در فرصتهايي به دانش آموزان خود پندواندرز داده وآنان را به رعايت اصول انساني دعوت مي کنند متاسفانه نوع اين راهنمايي ها نتيجه بخش نبوده است فقط عده اي محدود در اين کار موفق بوده اند که زبان کردارشان با گفتارشان يکنواخت بوده است يعني آنچه را که گفته اند در رفتارشان تجسم پيدا کرده است .از اين رو يکي از اساسي ترين شرايط معلمي مطابقت گفتار و کردار است. دانش آموز وقتي ببيند که معلم از نظر رفتار و کردار داراي وحدت و همبستگي است خود به خود تحت تاثير او قرار گرفته به اصول انساني راهنمايي خواهد شد. معلمان اگر بخواهند سخنانشان در دلهاي دانش آموزان اثر گذارد بايد خود به آن گفتار عمل نمايد در غير اينصورت کمترين تاثيري در دانش آموزان نخواهد گذاشت.


مدرسه شاد و با روح:


مدرسه نيز خود از يک روح سرشار برخوردار است،اين موضوع به ندرت مورد تاييد قرار مي گيرد،و در عوض مدرسه به صورت يک ماشين و يا يک کارخانه شناخته شده است.در مدرسه مي توان دانه جست وجو گري و پرسش را در زمين فکر و انديشه نسل کوچک و کم سال کاشت تا اين دانه رشد کند،همراه او بزرگ شودوزندگي بزرگسالي او را از زود باوريها،ساده انديشي ها،بي دقتي ها، تقليدها ،پيروي هاو باري به هر جهت گذراندن ها نجات دهد.درعوض او را انساني متفکر،منطقي،فکور،انديشمند،علت جو ،هدفدار،خواهان حقيقت بار آورد.هيچ نسخه اي براي توسعه و پرورش مقدس و يا يک مدرسه شاد و با روح و سرزنده وجود ندارد به هر حال ما ميتوانيم شرايطي را به وجود آوريم تا اجازه پرورش روح را بدهد و ايجاد نشاط نمايد.روشهايي براي فعال کردن مدرسه و کلاس ارائه ميشود اميد است که اين روشها باعث شود شوق و انگيزه ي بيشتري در دانش آموزان بوجود آيدو نشاط بيشتري احساس شود.


برخي از اقداماتي که کارکنان مدارس مي توانند انجام دهند عبارتند از:


1-تشخيص اهميت مطالب غير کلامي


2-توجه به زيبايي محيط آموزشگاه و کلاسهاي درس


3-نقل داستانهايي در باره مدرسه


4-برگزاري جشنها و مراسم مذهبي


5-حقيقت و اعتبار 


6-پرورش و تقويت بيان


7-پرورش روح دانش آموزان


8- شناسايي علتها به جاي توبيخها


 شکوفايي خلاقيت در کلاس درس :


به نظر ميرسد ،براي بشر داشتن نشاط و روحيه شاد مهمترازغذاوخواب است.بچه هايي که فقر نشاط دارند ياد نخواهند گرفت.آيا ملاحظه کرده ايد که انسان با چه شور و عشقي به دست ساخته خود مينگرد؟خداوند نيز هنگامي که بشررا آفريد با عشق از روح خود در آن دميد و فرمود:فتبارک ا.احسن الخالقين،اين يکي ديگر از روشهايي است که براي فعال کردن کلاس ارائه ميشود،تلاشي که دانش آموزان براي خلق کارهاي جديد و متفاوت از ديگران به کار ميبرند احساس توانمند را به آنها القا ميکند و از اين راه به خودباوري ميرسند.در واقع،معلم زمينه سازي ميکند ودانش آموزان انديشه ورزي و سپس انديشه خود را به صورت کار عملي متجلي ميکنند.به کمک اين روشها کارآيي معلمان براي تفهيم مطالب درسي بيشتر ميشود.امروزه،وظيفه معلم ايجاد انگيزه يادگيري و تسهيل يادگيري است و بطور کلي يادگيري پديده اي است که خود شخص بايدانجام دهد.


چگونگي دستيابي به تحقق آرمان هاي شاداب نمودن مدارس


براي بهره گيري مناسب از شرايط و امکانات براي ظهور استعدادها و خلاقيت هاي نوجوانان بايد تحولات جدي در نگرش مديران و مسوولان نظام آموزش و پرورش ايجاد کرد چرا که در تعريف مديريت به عنوان يک رشته علمي «فرايند به کارگيري موثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي و سازماندهي - بسيج منابع و امکانات و هدايت و کنترل است براي دستيابي به اهداف سازماني و براساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد.»مدير وظيفه دارد با هماهنگي و اتخاذ تصميمات پيش برنده اي که براساس مقررات و اصول پذيرفته شده در نظام ارزش ها شکل مي پذيرد حيات مادي و معنوي سازمان و افرادش را تدارک ببيند و يک مدير آموزشي مسووليتي بس اساسي تر و مهم تر بر عهده دارد، چرا که با روح و روان و جسم کودک و نوجوان سر وکار دارد و بالندگي جامعه و جوانان امروز و سرافرازي و اقتدار فرداي آنان به حرف و شعار تنها پيش نمي رود. برخورداري از نسلي جوان و کارآمد و اصرار در به کارگيري مناسب جوانان در چرخه کار و فعاليت هاي جامعه و پذيرش مسووليت از سوي آنان در فردايي نه چندان دور مي تواند بسيار کارساز و اثربخش باشد.  واضح است که انجام چنان ماموريت مهم به آساني محقق نمي شود و رشد تعالي آنان به تصادف حاصل نمي شود. بايد نوجوانان و جوانان را به خوبي بشناسيم و از جامعه و شرايط ديروز و امروز و فرداي آنان درک درستي داشته باشيم، راه ها و روش هاي مناسب علمي و پيش  برنده براي مجهز نمودن آنان به تربيت دانايي و توانايي و مهارت يابي را فرا بگيريم.


چگونگي ايجاد فضاي شاداب در مدارس


در تبيين موضوع شاداب سازي را از ابعاد مختلف مي توان بررسي نمود چرا که در ابتدا شاداب کردن محيط مدرسه در کلا م به ايجاد فضاي مناسب و فضاسازي ظاهري منتج مي شود. ليکن با نگاهي دقيق تر بايد عنوان کرد که شاداب نمودن فقط جنبه ظاهري ندارد چون داشتن بهداشت رواني سالم نيازمند رعايت اصولي است که هم جنبه مادي و هم جنبه معنوي دارد و در واقع شاداب سازي را در ابعاد ظاهري و ابعاد معنوي جست و جو کرد که هر يک از اين موارد شامل بررسي موضوعات و مواردي مهم است که با در نظر گرفتن آن ها مطمئنا مي توانيم روح و روان و جسم و جان نوجوان را شاد کنيم چرا که نوجوان بايد ابتدا از درون وجودش احساس شادماني داشته باشد و اين احساس شادماني همان ايجاد رضايت از زندگي است که بايد در تمام ابعاد وجودش رخنه کند.


شاداب سازي دروني و معنوي در مدارس
الف- تربيت معنوي و ديني (آشنايي با لطافت طبيعي و.)
بي ترديد تربيت روحي و معنوي نوجوانان بايد از آغاز حيات آنان مدنظر گرفته شود ليکن چون در سنين نوجواني مي خواهند هويت شخصي پيدا کنند کم کم از والدين خود جدايي بيشتري پيدا مي کنند و وابستگي کمتري مي يابند و همين امر باعث مي شود هدايت معنوي ويژگي خاصي پيدا کند. آشنايي آنان با لطافت طبيعت (آب و هوا و آفتاب و کوه و دريا و. مي تواند نشاط و شادابي را با ادراک طبيعت خداوندي به دست آورد به طوري که نوجوان با ديدن هر يک از ابعاد طبيعت حتي با ديدن يک گل احساس لذت و شادماني کند.
ب- شرکت دادن نوجوان در فعاليت هاي گروهي
فعاليت هاي گروهي و جمعي نوجوانان جزو لا ينفک از زندگي اجتماعي آنان به شمار مي رود و اگر خوب هدايت شود مي تواند آثار سازنده اي را در پي داشته باشد و در واقع مي تواند احساس لذت دروني را براي او به وجود آورد.
ج- جذب مشارکت دانش آموزان در اداره مدارس
شکي نيست که يکي از وظايف مهم تربيتي مديريت مدارس تشويق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است و آنان مي توانند با تدوين برنامه هاي مناسب به جلب مشارکت دانش آموزان در امور مختلف مدرسه اقدام کنند و اين موضوع مي تواند به احساس مفيد بودن و دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود يکي از موارد شاد زيستن است.


شاداب سازي محيط مدارس


يکي از شاخص هاي بهداشت رواني احساس رضايت ، شادي و شادابي است ، فردي که احساس مي کند نيازهايش بدون برخورد با موانع در حال تامين است به زندگي خود اميد واري دارد و به درجه اي از رضايت دروني مي رسد که همواره او را شاد نگه مي دارد .


شادي حاصل احساس "سعادتمند بودن " است و سعادتمندي حاصل احساس سير طبيعي زندگي و در مسير رشد قرار گرفتن است .


در اين حالت فرد به زندگي ديگران علاقمند مي شود و به آنها عشق مي ورزد ، احساس رضايت و شادي سبب پيدايش حاات رواني مختلفي مي شود که دوستي ، عشق ، محبت ، اميد واري ، خوش بيني ، مسرت ، همراهي ، همدلي و پذيرش از نمونه هاي آن است .


 


شاداب سازي ظاهري در مدارس


در اين بخش اکثرا مواردي مورد توجه قرار مي گيرد که قابل رويت و قابل لمس کردن باشد و در واقع اموري که لذت بصري ايجاد مي کند يا ديدن فضا و محيط زيبا باعث ايجاد نشاط مي شود مورد توجه قرار مي گيرد.
1- فضاسازي و زيباسازي حياط مدارس، از جمله ديوارها، سطح زمين، کاشت درخت و گل و گياه گذاشتن نيمکت هاي رنگي و زيبا در حياط مدرسه، تابلوي زيباي سر در مدرسه، ديوارهاي تميز و زيبا و تزيين شده با نقاشي هاي زيبا، نماسازي هاي مختلف.
2- زيباسازي مناسب ساختمان مدارس از جمله هماهنگي کاشي و سراميک و سنگ - رنگ آميزي در و ديوارها، پرده هاي زيبا جهت کلا س ها، زيباسازي راهروهاي کلا س ها، دفتر معلمان، اتاق مشاوره و.
3- زيباسازي و تميز بودن نمازخانه استفاده از خوشبوکننده ها، استفاده از نوشته ها و خطاطي هاي زيبا و استفاده از گلدان هاي زيبا، استفاده از فرش هاي زيبا و هماهنگ با پرده ها تميز بودن و زيباسازي دستشويي ها و وضوخانه (حتما فضاي وضوخانه از کاشي و سراميک زيبا و تميز استفاده گردد) محل آبخوري ها سنگ شده باشد و در وضوخانه ها از لوله کشي آب گرم استفاده شده باشد.
4- زيباسازي راهروها و ورودي ها با استفاده از گلدان هاي گل طبيعي و مصنوعي.
5- زيباسازي کتابخانه ها استفاده از کمدهاي يکرنگ و يک مدل جهت نگهداري کتاب ها (ترجيحا استفاده از کمدهاي چوبي زيبا) استفاده از گلدان هاي طبيعي در فضاي کتابخانه، ميز و صندلي هاي يک رنگ و زيبا، قفسه هاي زيبا جهت در دسترس قرار دادن مجلا ت و رومه ها.
6- تشويق دانش آموزان جهت آوردن گل و گياه طبيعي و استفاده از آن در محيط کلا س ها.
7- پوشش ظاهري دانش آموزان، استفاده از روپوش هاي خوش رنگ و شاد .
8- پوشش ظاهري معلمان، مدير و معاونان که با رعايت تمامي موازين شرعي مي توان از رنگ هاي شاد و رنگ هاي روشن استفاده کنند.
9- استفاده از قاريان با صوت و لحن زيبا در صبحگاه مدرسه (اگر به صورت زنده باشد بهتر است وگرنه از نوارهاي مناسب مي توان استفاده کرد.
10- ايجاد روابط انساني مطلوب بين ارکان مدرسه
شرايط مطلوب کار موجب تقويت روحيه معلمان و افزايش ميل و رغبت و علاقه آنان به کار و غرور و افتخارشان در مدرسه خواهد شد
11-استفاده از روش‌هاي فعال تدريس
معلماني که از روش‌هاي فعال استفاده مي‌کنند، کلاس‌هاي شادتري دارند. مشارکت دانش‌آموزان در کلاس و آموختن آنها را از کسالت و بي‌حالي رها ساخته، شادابي و نشاط را تقويت مي‌کند.


12-ايجاد رابطه دوستانه با نوجوانان و کودکان


13-معرفي الگوهاي مناسب


14-تشويق کردن و ارزش‌گذاري براي ايجاد حس عزت و اعتماد به نفس و در نتيجه احساس لذت و شادي از فعاليت


15-آموزش روابط اجتماعي مناسب به دانش‌آموزان


16-توجه به معيارها و ملاک‌ها و عوامل شادي‌آفرين در سنين مختلف
در دوران کودکي، برآورده شدن احتياجات اساسي جسمي و رواني عامل وجد و سرور است.
در دوران نوجواني پذيرش از طرف اعضاي خانواده و گروه همسالان و نيز ابراز موفقيت در کارهاي شخصي و امور تحصيلي شادي‌آفرين است.
در جواني و بزرگسالي، کسب مهارت‌هاي لازم براي تصدي شغلي، پيشرفت در کار و تحصيل، موفقيت در کارهاي هنري و ورزشي احساس وجد و مسرت را به‌وجود مي‌آورد.


    ايجاد نشاط براي دانش آموزان:
    1- تأسيس بانک جايزه و تشويق دانش آموزان با ارائه کارت امتياز
    2- برپايي جشن هاي شادي و مسابقات مختلف
    3- تقويت و توسعه بازديدهاي علمي و تفريحي
    4- تشکيل نمايشگاه هاي متعدد با مشارکت دانش آموزان از دست سازهاي کارهاي تحقيقي امور آموزشي و پرورشي
    5- ورزش صبحگاهي به صورت دسته جمعي قبل از شروع کلاس
    6- دعوت از دانش آموزان موفق مدرسه جهت صحبت سرصف
    7- تشويق و تقدير از فعاليتهاي کوچک و کم ارزش از نظر ديگران
    8- زيبا و جذاب کردن محيط مدرسه و استفاده از رنگ هاي شادي آور در کلاس ها- سالن ها- ديوارهاي حياط
    9- توجه به رعايت بهداشت فردي دانش آموزان
    10- مشارکت مؤثر اولياي دانش آموزان در انجام امور مدرسه
    11- پرهيز از ايجاد تنش در مدرسه
    12- پرهيز از تنبيه- توهين، سرزنش، تحقير در مدرسه
    13- اجراي روش هاي تدريس فعال با محوريت کلاسي بانشاط
    14- نصب عکس دانش آموزان ممتاز در تابلوي اعلانات
    15- توجه خاص به زنگ تفريح
    16- نمايش فيلم و اسلايد در مدرسه
    17- تقويت فعاليت هاي هنري در مدرسه: گروه تئاتر- گروه سرود
    - حضور فعال آموزگاران با نشاط همراه با ظاهري مناسب و آراسته
    19- پرهيز از بي انضباطي و بي عدالتي در مدرسه
    20- تقويت اميد به آينده در دانش آموزان
    21- بررسي عوامل مؤثر در افت تحصيلي و ترک تحصيل دانش آموزان
    22- تقويت احترام متقابل بين دانش آموزان و ديگر کارکنان مدرسه
    23- تهيه کارت تبريک به مناسبت تولد هر يک از دانش آموزان و حتي آموزگاران
    24- توزيع شيريني به مناسبت هاي مختلف از جمله جشن ها و ميلاد ائمه بين دانش آموزان


نتيجه‌گيري


شايد در اولين نگاه احساس کنيم که انجام همه امور فوق در مدارس مستم پرداخت هزينه هاي سنگين باشد و مسلما در مدارس دولتي چنين امکاني وجود ندارد ليکن با کمي تامل به اين نتيجه مي رسيم که انجام بسياري از اين پيشنهادات فوق مي تواند با درايت و مديريت صحيح با حداقل بودجه و امکانات انجام شدني باشد و به اشکال مختلف مي توان شادابي و طراوت را به کودکان و نوجوانان اين مرز و بوم هديه دهيم و در نهايت جامعه شاد داشته باشيم که اين خود باعث بروز و رشد استعدادها و خلا قيت ها در جوانان ما خواهد شد.
شاداب‌سازي و ايجاد روحيه شاد در دانش‌آموزان و جلوگيري از افسردگي آنها باعث مي‌شود افرادي هدفمند و کار آمد در جامعه داشته باشيم در اين ميان عوامل متعددي دست به‌دست هم داده تا بتواند اين هدف محقق شود.

- مهمترين عامل نقش خانواده است، تربيت فرزند از اوان زندگي و ايجاد نشاط او وپيوند ميان خانواده و مدرسه وتعامل اين دو در ايجاد هماهنگي با هم مي?تواند روشي مؤثر براي ايجاد شادابي در فرزند پيدا و اجرا شود.

- از ديگر عوامل مهم نمازاست، نماز عاملي است مهار کننده روح انسان و باعث آرامش قلب و جلوگيري از اضطراب و افسردگي در شخص مي‌شود، پس اجراي نماز جماعت وجلسات متعدد مربوط به نماز و اشاعه آن مي‌تواند در شاداب‌سازي دانش‌آموزان مؤثر باشد.

پس با اين تفاصيل مي‌توان گفت با شاداي ‌سازي محيط کمک شاياني به شادابي فرزندان و رشد همه جانبه (اخلاقي، آموزشي و)آنها مي‌شود.


 راهکارهاي مناسب جهت شاداب سازي در مدارس


 - تبادل تجربيات موفق مديران در رابطه با شادسازي مدارس


- تغيير در وضعيت فيزيکي مدارس و توجه به نيازهاي دانش آموزان و تنوع برنامه ها


- توجه جدي به امور معيشتي و رفاهي معلمان به منظور حضور شاداب تر آن ها در مدارس


- بها دادن به دانش آموزان شاداب و پر تحرک و کنجکاو و پرسشگر


- ايجاد فضاي سبز و استفاده از رنگ هاي شاد و جذاب در محيط مدرسه


- شناسايي افراد خلاق و تشويق آنان در زمينه تغيير و اصلاح مدارس


- ايجاد انگيزه و ترغيب مديران جهت مطالعه در رابطه با شادي و جايگاه آن در تعليم و تربيت


-  توجه به زيبا سازي مدارس


- توجه به وضعيت بهداشت محيط مدرسه


-  ايجاد فضاي مناسب براي تفريحات سالم دانش آموزان


- توجه به نيازهاي عاطفي – روحي – رواني دانش آموزان


-  مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه


- استفاده از تابلو ها و پيام هاي بهداشتي شاد و شعر هاي شادي آفرين


-  تهيه امکانات و مکان هايي ورزشي در داخل مدرسه و خارج از مدرسه


-  برگزاري جشن ها به مناسبت هاي مذهبي و اعياد ملي با کمک دانش آموزان


-  برگزاري مسابقات ورزشي – تفريحي – علمي در بين مدارس و بين دانش آموزان


-  برگزاري نمايشگاه دست سازه ها – آثار – نقاشي – شعر – خط – مسابقه قرآن بصورت گروهي


-  دعوت از افراد محبوب و موفق دانش آموزان برجسته مثل هنرمندان – اساتيد – ورزشکاران


-  اجراي برنامه هاي صبحگاهي با نشاط و پر بار – همراه با سرود دسته جمعي – تئاتر و نمايشنامه


-  استفاده از مشاوران مجرب و دلسوز براي حل مشکلات تحصيلي و تربيتي دانش آموزان و برقراري ارتباط


-  نمايش فيلم و تئاتر نمايش هاي عروسکي – موسيقي زنده مورد علاقه دانش آموزان


-  بردن دانش آموزان به موزه – تئاتر – سينما - پارک – اردوگاه – با کمک اوليا مدرسه و خانه


-  تشکيل نمايشگاه کتاب


-  افزايش زنگ هاي تفريح ( برقراري مقررات انعطاف پذير با ويژگي هاي سني دانش آموزان)


-  برگزاري مسافرت ها و اردو هاي تفريحي – سياحتي با همکاري و نظارت اوليا


-  تشکيل گروه هاي درسي با حضور فعال دانش آموزان


- کنترل عوامل بازدارنده نشاط و تقويت عوامل تسهيل دهنده


-  جلوگيري از هر نوع برخورد لفظي و بي احترامي به دانش آموزان


-  ممنوعيت جدي هر گونه تنبيه بدني


-  پر بار شدن ساعات ورزش


 - پذيرايي در اعياد و مناسبت هاي مذهبي و غير مذهبي


-   استفاده از کتابخانه مناسب – نمازخانه تميز و جذاب – و تلاوت قرآن براي آرامش دانش آموزان


- توجه به وسايل صوتي و تصويري در مدارس مخصوصا کامپيوتر  


پيشنهاد به واحدهاي آموزشي


-تشويق دانش‌آموزان به خلاقيت و نوآوري و ايجاد زمينه‌هايي براي بروز استعداد آنها


- تميزي و نظافت مستمر محيط مدرسه و کلاسهاي درس و ايجاد عادت در دانش آموزان جهت رعايت نظافت مدرسه


- استفاده از لباسهاي متنوع با رنگ هاي شاد که مغاير با ضوابط آيين نامه اجرايي مدارس نباشد .


- تغيير مرتب دکوراسيون مدارس بطوري که دانش آموز هر هفته با طرح جديدي روبرو باشد .


- روي آوردن به بازي هاي پرورشي و سنتي در محيط مدارس و اجراي يک بازي جديد در هر روز يا هفته در زماني مشخص و حدود 10 دقيقه ، که زنگ هاي استراحت براي اين موضوع پيشنهاد مي شود .


- برگزاري مسابقات ورزشي بين دانش آموزان بصورت کلاسي در رشته هاي مورد علاقه آنان .


- ايجاد تفکر مثبت در دانش اموزان به اينکه فقط کاستي ها و مشکلات را نبينند و به دنبال زيبايي ها و نکات مثبت در زندگي روزمره و در مدرسه نيز باشند .


-  القاي مفاهيم و ظرايف ديني به شيوه هاي جذاب .


-  توجه به فعاليت هاي گروهي و شيوه تدريس فعال در آموزش هاي علمي و ديني و جلب مشارکت دانش آموزان و تعامل آنان در تدريس و فراگيري مطالب درسي.


-  مشارکت دادن جدي و نه شعاري دانش اموزان در امور مدرسه و استفاده از نظرات آنان در شاداب سازي محيط مدارس .


- برنامه ريزي و اجراي مرتب فعاليت هاي فوق برنامه در مدارس و خارج از مدارس .


- اجراي هر هفته يک برنامه با عنوان ايستگاه خنده با استفاده از برنامه ها و هنر نمايي هاي خود دانش آموزان و بعضا هنرمندان موجود در مدارس که در عين فرح بخش و شاد بودن مغاير با شئونات اخلاقي نيز نباشد .


- دادن جوايز نفيس به بهترين و کاربردي ترين طرح هاي شاداب سازي که دانش آموزان و اولياء مدرسه ارائه مي دهند


- اجراي مراسم صبحگاه با برنامه هاي متنوع و با نشاط از جمله نرمش صبحگاهي با آهنگي مناسب .


- توجه به  شخصيت فردي و اجتماعي دانش آموزان توسط مسوولان و کادر آموزشي مدرسه .


- استفاده از کادر آموزشي و اداري شاد و خوش ذوق در مدارس .


- رفع مسائل و مشکلات نگران کننده همکاران فرهنگي بطور اصولي تا نتيجه شادابي آنان منجر به شادابي دانش آموزان در مدارس باشد .


- استفاده از رنگ هاي شاد در رنگ آميزي و نقاشي کلاس هاي درس ، کارگاههاي آموزشي ، کتابخانه ها ، دفاتر ، وسايل ورزشي ، حيات مدرسه ، ميز و نيمکت ها و صندلي ها و .


- خواندن قصه ها و داستان هاي جالب و دوست داشتني براي دانش آموزان در کلاس انشاء و دين و زندگي  


منابع و ماخذ:
 - دفتر امور ن، (1385)، «آشنايي با مهارتها و شيوه‌هاي بهره يابي از امکانات آموزشي، فرهنگي، ورزشي

 - مرآتي، کيانوش(1382)، «به شادي همي دار تن را جوان»، ماهنامه پيوند، شماره 289،

 – صباغيان، زهرا(1384)، «مدرسه وتقويت نشاط و اميد به زندگي»، ماهنامه پيوند، انجمن اوليا و مربيان، شماره 309، 310، 311،

 – غفاري چمستان، صفيه(1385)، «راهکارهاي مناسب جهت ايجاد آرامش در زندگي»، ماهنامه تربيت، سال 22، شماره6،.

 – کاکيا، ليدا(1385)، «آرامش و نقش آن در زندگي، ارتباط پيوند، همدلي و آرامش»، ماهنامه تربيت، سال21، شماره8،

 – محموديان، طاهره(1383)، «شادابي و نشاط خانواده و تأثير آن بر فرزندان»، ماهنامه تربيت، سال20، شماره 1،

 – ترکمان، پري منظر(1385)، «مدرسه، مدرسه است»، رشد مشاور مدرسه، دوره يکم، شماره3

روشهاي ايجاد شادابي ونشاط در مدرسه وايجاد انگيزه در دانش اموزان

پرسش مهر سال 99-98 رييس جمهور محترم آقاي روحاني چه بود؟

پرسش مهر رئيس جمهور روحاني در سال تحصيلي99-98

دانش ,آموزان ,مي ,مدرسه ,ها ,ايجاد ,دانش آموزان ,استفاده از ,ها و ,توجه به ,است که ,مدرسه وايجاد انگيزه ,ايجاد شادابي ونشاط ,روشهاي ايجاد شادابي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آژانس آران Eric مرکز فروش انواع هديه تبليغاتي Amanda لوله بازکني تهران تخليه چاه تهران Heather توليدي کيف - توليد و پخش انواع كيف ارزان قيمت - 09357827477 دانلود آهنگ جديد Mary Samantha